Lippukunnan säännöt 
1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Kartanopartio ry, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on yhdistyksen nimi, jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lippukunta kuuluu jäsenenä Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry partiopiiriin. Partiopiiri on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat yhteiskunnallinen, kansainvälinen ja hengellinen kasvatus, joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja uskonnollisesti vakaumukseton.

Toimintansa tukemiseksi lippukunta voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtaimistoa ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää pääsymaksullisia partioharrastukseen liittyviä tilaisuuksia, arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä asianomaisen luvan saatuaan.

3 § Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain holhoojan suostumuksella.

Lippukunnan varsinaisia eli A- jäseniä ovat kaikki 17 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä.

Lippukunnan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä sekä haluaa tukea lippukunnan toimintaa ja kehitystä.

Lippukunnan kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti vaikuttanut lippukunnan toiminnan kehitykseen. Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hän on silti velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kuluvalta toimintavuodelta.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii törkeästi lippukunnan tarkoitusperiä vastaan tai on yli vuoden ajan laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen. Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, joka ei ole viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut toimintaan. Hallituksen erottama jäsen voi valittaa päätöksestä lippukunnan kokoukselle, jolle osoitettu kirjallinen valitus on jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista lukien, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta.

Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä on äänioikeus.

4 § Jäsenen äänioikeus

15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

5 § Jäsen- ja liittymismaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat vuosittain lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen A – ja B-jäsenille. Lippukunta voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n keräämään lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsen- ja liittymismaksun suuruuden päättää syyskokous.

6 § Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan syyskokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi. Lippukunnanjohtajan lisäksi valitaan vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta hallituksen jäsentä. Hallitukselle valitaan myös kahdesta (2) neljään (4) varajäsentä.

Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnanjohtajan apulaiseksi, kalenterivuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

7 § Taustayhteisöt ja vanhempaintoimikunta

Lippukunnalla voi olla taustayhteisöjä ja vanhempaintoimikunta jotka eivät ole lippukunnan omia elimiä. Vanhempaintoimikunta muodostuu lippukunnan toiminnan tukemisesta kiinnostuneista henkilöistä ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa ja varainhankinnassa.

8 § Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen muiden jäsenten kanssa

1) Johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

2) Kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa.

3) Pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin.

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1) Suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta.

2) Pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäsenieni liittymis- ja erottamiskysymykset.

3) Huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta.

4) Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat.

5) Toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset.

6) Edustaa lippukuntaa.

10 § Nimenkirjoittaminen

Lippukunnan nimenkirjoittajat ovat lippukunnanjohtaja tai lippukunnanjohtajan apulainen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

11 § Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

12 § Talous

Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista kevätkokousta.

13 § Lippukunnan varsinaiset kokoukset

Lippukunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Lippukunnan kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa, syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kevätkokouksen tehtävänä on:

1) Päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja toiminnantarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle.

2) käsitellä muut mahdolliset asiat.

Syyskokouksen tehtävänä on:

1) Päättää toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.

2) Valita lippukunnanjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

3) Päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi.

4) Valita hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.

5) Päättää seuraavan toimintakauden jäsen- ja liittymismaksut.

6) Valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan lippukunnan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa.

7) Käsitellä muut mahdolliset asiat.

14 § Ylimääräinen kokous

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisena.

15 § Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kutsu on asetettava nähtäviksi ja lähetettävä lippukunnan jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Lippukunnan jäsenten on mahdollista tuoda kokoukseen käsiteltäviksi omia jäsenaloitteita tms. käsiteltäviä asioita, kunhan he ovat ilmoittaneet siitä hallituksen jäsenelle vähintään viikkoa (7 vrk) ennen kokousta.

16 § Etäosallistuminen

Lippukunnan kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun  teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

18 § Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä.

Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen ja partioliikettä tukevaan toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti. Lippukunnan tullessa lakkautetuksi toimitaan samalla tavalla.

Lippukunnan purkautumisesta on tehtävä ilmoitus partiotoiminnan piiri- ja kattojärjestölle, sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

Nämä säännöt on hyväksytty Kartanopartion kevätkouksessa Vantaalla 7.3.2018